Mezinárodní vědecká konference
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Home > O konferenci

O konferenci


 logo konference

 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

ve spolupráci s 

Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vysokou školou hotelovou v Praze, s.r.o.
Vysokou školou logistiky, o.p.s.

které patří do skupiny VŠ UCP

vyhlašují

14. ročník mezinárodní vědecké konference

NOVÉ TRENDY 2021 – NEW TRENDS 2021

 

Organizátor:                               Soukromá vysoká škole ekonomická Znojmo s.r.o

Termín konání:                           11. – 12. listopadu 2021

Místo konání:                             Znojmo: 1. den Loucký klášter, 2. den campus SVŠE (Loucká ul. 21)

Nosné téma konference:           Návrat, směr, rozvoj

Zaměření konference

Konference pokračuje v rozvíjení tradice každoročních setkání a prezentace výsledků domácích i zahraničních odborníků z oborů Ekonomika, účetnictví, finance, daně; Mezinárodní vztahy, diplomacie a veřejné vztahy; Management a marketing; Hotelnictví, cestovní ruch, wellness; Logistika, letectví; Didaktika nejen ekonomických předmětů

Průběh konference

Jednání konference bude dvoudenní, první den bude zaměřen na jednání v plénu a půjde o prezentaci nejvýznamnějších akademických pracovníků a odborníků v daných oblastech a programech. Druhý den bude následovat jednání v sekcích.

Mezinárodní vědecký a programový výbor:

 • doc. Ing. Hana Březinová, CSc., rektorka SVŠE Znojmo, s.r.o., rektorka VŠMVVP o.p.s.
 • prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., rektor Vysoké školy logistiky, o.p.s., Přerov
 • JUDr. Ing. Anna Ďurfina, Ph.D. et Ph.D., ředitelka Institutu Bratislava, VŠMVVP o.p.s.
 • prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. VŠMVVP o.p.s. 
 • doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí, VŠH Praha s.r.o.
 • Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, partner APOGEO Group
 • Ing. Libor Kavka, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum, VŠLG o.p.s., Přerov
 • Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., vedoucí katedry politologie a společenských věd, VŠMVVP
 • Ing. Alena Králová, Ph.D., vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů, VŠE Praha
 • prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty, Univerzita Mateja Bela
 • doc. Ing. Peter Korba, Ph.D., Ing.Paed.IGIP, děkan letecké fakulty, Technická univerzita v Košiciach
 • doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D., EMBA, děkan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA, prorektor VŠMVVP o.p.s.
 • PhDr. Mariola Liszoková, Ph.D., DTI Vysoká škola Dubnica nad Váhom, SR
 • Dávid Melas, MPhil., předseda správní rady United College Prague, a.s.
 • doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 • doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., SVŠE Znojmo s.r.o.
 • Ing. Martin Petříček, Ph.D., rektor Vysoké školy hotelové Praha s.r.o.
 • doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha

 

Redakční rada:

 • doc. Ing. Hana Březinová, CSc., rektorka SVŠE Znojmo, s.r.o., rektorka VŠMVVP o.p.s.
 • JUDr. Ing. Anna Ďurfina, Ph.D. et Ph.D., ředitelka Institutu Bratislava, VŠMVVP o.p.s.
 • prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. VŠMVVP o.p.s.
 • Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., vedoucí katedry politologie a společenských věd, VŠMVVP
 • prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty, Univerzita Mateja Bela – externí auditor
 • doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., SVŠE Znojmo s.r.o.
 • doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha

Organizační výbor:

 • Ing. Jitka Veselá, Ph.D., prorektorka SVŠE Znojmo s.r.o.
 • Ing. Olga Janíčková, tajemnice SVŠE Znojmo s.r.o.
 • PhDr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA, VŠMVVP, o.p.s.
 • Denis Melas, MSc, ředitel marketingu VŠMVVP o.p.s.
 • JUDr. Olga Nebeská, prorektorka VŠMVVP, o.p.s.
 • Ing. Bc. Petra Nesvadbová, tajemnice rektora VŠLG Přerov
 • Ing. Anna Prihodjko, asistentka SVŠE Znojmo s.r.o.
 • Ing. Petr Studnička, Ph.D., vedoucí katedry hotelnictví, Vysoká škola hotelová Praha 

Výstupy z konference

Publikace vybraných vědeckých a odborných článků v recenzovaných časopisech Czech Hospitality and Tourism Papers (VŠH), Journal of Diplomatic and Social Studies (VŠMVV), Acta logistica Moravica (VŠLog)

Sborník z konference bude pro požadovaném recenzním procesu předložen pro umístění do databáze SCOPUS a dalších databází.

Pokyny k příspěvku a šablona

Přihláška na konferenci do 10. 10. 2021. Do sborníku nebudou zařazeny příspěvky nezpracované dle požadovaného formátu nebo zaslané po termínu. Odevzdání příspěvku do 10. 10. 2021. Akceptovány jsou příspěvky ve struktuře vědeckého článku (úvod, cíl, metodika, výsledky, diskuse, závěr, literatura) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Název, abstrakt a klíčová slova musí být v každém příspěvku uvedeny též v anglickém jazyce. O zařazení příspěvku do sborníku bude rozhodnuto na základě recenzního řízení do 20.10.2021. Jednacím jazykem v sekcích bude čeština, slovenština a angličtina.

Šablona příspěvku

Rezervujte si svůj čas a sledujte weby, portály, sociální sítě a další mediální zdroje. Následovat budou podrobnější informace. Začněte psát již nyní své odborné, vědecké a zajímavé články ze svých výzkumů a praxe, ať stihnete termíny, které zanedlouho zveřejníme. Již dnes jsme tady pro Vás. Svoje dotazy, oznámení, doplnění a nápady adresujte na trendy@svse.cz

Recenzní řízení

Příspěvky určené do sborníku konference musejí vycházet z původního vědeckého výzkumu nebo se musí jednat o původní přehledové statě. Jsou přijímány též ukázky správné praxe s metodickým přesahem, a další typy textů dle tematického zaměření konference. Autor se zavazuje, že příspěvek zaslaný k publikování ve sborníku konference Nové Trendy 2021 nebyl již dříve publikován v jiné publikaci ani není pro potřeby zveřejnění v jiné publikaci připravován.

Příspěvky jsou posuzovány redakční radou na základě recenzního řízení po vypracování dvou oponentských posudků, s nimiž jsou autoři neprodleně seznámeni. Autorům je poskytnut časový prostor k případnému doplnění textů. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (pokud si recenzent nebo autor nevyžádá jinak). Příspěvky na konferenci, které nebudou publikovány ve sborníku nemusí splňovat stanovená kritéria.

Recenzní posudek příspěvku

Publikační etika

Etické principy

Vložné na konferenci

 • Platba vložného do 27. 10. 2021 na účet 86-4560930247/0100
 • Pro identifikaci uveďte prosím variabilní symbol (ID přihlášky), který obdržíte emailem po registraci a ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a instituci.
 • Vložné 70 Eur nebo 1 850 Kč (V případě neúčasti se vložné nevrací.)
 • Mezinárodní platební styk: IBAN: CZ80 0100 0000 8645 6093 0247, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Místo konání konference a kontakt

 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • 1. den Loucký klášter
 • 2. den campus SVŠE (Loucká ul. 21)
 • Loucká 656/21, 669 02, Znojmo
 • e-mail: trendy@svse.cz 

Nové Trendy 2021

 


Partneři konference